Εγγραφές Οχημάτων που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο

Εγγραφές Οχημάτων που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο

Ανακοίνωση ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

19/01/2021

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα οχήματα που προέρχονται από αυτό, εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Κανονισμών που αφορούν οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες (μη μέλη της Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

A.      Όχημα κατηγορίας Μ1 (σαλούν – μέχρι 8 θέσεων επιβατών μη περιλαμβανομένου του

 οδηγού)

Μπορεί να εγγραφεί, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία άφιξης του σε νόμιμο λιμάνι της Δημοκρατίας είναι ηλικίας μέχρι πέντε χρόνων, αυτών υπολογιζομένων από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα έχει εγγραφεί σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο.

Διευκρινίζεται ότι, το πιο πάνω δεν ισχύει για όχημα κατηγορίας Μ1 που έχει ήδη μεταφερθεί ή εισαχθεί στη Δημοκρατία από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχει ακόμη εγγραφεί ή θα έχει φορτωθεί με προορισμό νόμιμο λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι την Δευτέρα 15/2/2021. Τα οχήματα αυτά θα μπορούν να εγγραφούν, οποτεδήποτε, ανεξάρτητα αν η ηλικία τους υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

Για να εγγραφεί ένα όχημα κατηγορίας Μ1, πρέπει να συνοδεύεται με το αυθεντικό πιστοποιητικό εγγραφής του από το Η.Β. («Registration Certificate – V5c»), να έχει εκδοθεί για αυτό πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ) στην Κύπρο και να έχει εκδοθεί για αυτό ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ολοκληρωμένου οχήματος (WVTA) ή Έγκριση Τύπου Μεμονωμένου Οχήματος (SVA) στην Κύπρο.

Το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β. (που εκδόθηκε μέχρι 31/12/2020), αποτελεί επαρκές αποδεικτικό έγγραφο ότι, για το όχημα υπάρχει WVTA, νοουμένου ότι φέρει ένδειξη της έγκρισης τύπου του οχήματος (WVTA). Η ένδειξη που πρέπει να αναζητείται στο V5c βρίσκεται στο σημείο «Κ» («Type Approval Number») και είναι της μορφής π.χ.

«e4*2007/46*0186*11». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ένδειξη αυτή, το όχημα για να εγγραφεί, πρέπει να λάβει Έγκριση Τύπου Μεμονωμένου Οχήματος (SVA) στην Κύπρο.

Β. Οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 (Λεωφορεία) και κατηγορίας Ν1, Ν2 και Ν3 (μεταφοράς

 εμπορευμάτων – π.χ. διπλοκάμπινα, «pick – up», φορτηγά) Εγγράφονται ανεξάρτητα από την ηλικία τους νοουμένου ότι –

(ι) προσκομίζονται ή υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι  εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων του οχήματος (της μηχανής) συνάδουν με τις απαιτήσεις που ίσχυαν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο κατά την ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα για πρώτη φορά και

(ιι)      είναι εφοδιασμένα με Σύστημα Αντιπλοκαρίσματος Φρένων (A.B.S.).

Το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β. (V5c – που εκδόθηκε μέχρι 31/12/2020) αποτελεί και πάλι επαρκές αποδεικτικό έγγραφο ότι τηρείται η απαίτηση της παραγράφου Β(ι) πιο πάνω, νοουμένου ότι η μηχανή που φέρει το όχημα κατά την επιθεώρηση του είναι η ίδια με αυτή που αναφέρεται στο εν λόγω πιστοποιητικό εγγραφής. Στην περίπτωση που η μηχανή είναι διαφορετική, απαιτείται σχετική τεκμηρίωση ότι η νέα μηχανή συνάδει με το αντίστοιχο

«EURO» (π.χ. βεβαίωση κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του ή/και επαρκής πληροφόρηση από τεχνικά εγχειρίδια της μηχανής κλπ).

Γ. Οχήματα κατηγορίας L (μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα)

Όχημα της κατηγορίας L εγγράφεται ανεξάρτητα από την ηλικία του, νοουμένου ότι συνοδεύεται με το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC) – (ΠΣ) του οχήματος που ίσχυε κατά την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του. Γίνεται επίσης αποδεκτό αντίγραφο του ΠΣ που εκδίδεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του.

Επίσης, γίνεται αποδεκτό και το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β. (που εκδόθηκε μέχρι 31/12/2020), το οποίο αποτελεί επαρκές αποδεικτικό έγγραφο ότι, για το όχημα υπάρχει WVTA και άρα έχει εκδοθεί ΠΣ, νοουμένου ότι το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β φέρει την ένδειξη της έγκρισης τύπου του οχήματος (WVTA).

Πηγή: TOM

BREXIT what you need to know about your shipments brexit

BREXIT: All you need to know about your shipments.

The UK and EU trade deal that was announced on Christmas Eve provides more clarity for UK and EU trade from the end of the transition period.

As our own team work through the detail of the deal, we’d like to confirm the essential requirements for shipping from 1 January 2021.

Customs Declarations will be required from 1 January 2021 for shipments between Great Britain and the European Union (and vice-versa). Although the EU-UK Trade and Cooperation Agreement refers to ‘zero tariffs’ (zero customs duties), this doesn’t replace the need to generate a Customs Declaration and so a Commercial or Pro-forma Invoice is required. The trade deal only applies to Customs duties, meaning that in most cases Customs duties will not be applied to goods fulfilling all necessary “rules of origin” requirements. However, VAT will still be levied. Customs declarations are therefore required for goods to clear the border, as the UK will have left the single market and the customs union. Country-specific restrictions will still be in place and any associated licences will also be required.

Rules of Origin Requirements: in order to benefit from the EU-UK Trade Agreement ‘zero tariff’ (zero Customs duties), it’s essential that you provide evidence of the country of origin in the Commercial or Pro-forma Invoice for both B2B and B2C shipments –  please do this using the statement below for UK or EU goods fulfilling the relevant rules of origin requirements. Without the statement, it will not be possible for SHOHAM to claim the duty relief, and it may not be possible for SHOHAM to amend the documentation post-clearance without additional charges, if at all.

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……  preferential origin.
(Place and date**):
(Name of the exporter):


IMPORTANT:
  The goods Country of Origin must be calculated and recorded accurately, and it is your responsibility to do this


*: The Exporter Reference No. is required for all shipments to/from UK (this reference is your EORI number).

For shipments from EU to UK with value that exceeds 6,000 EUR / £5,700, this Reference No. is your REX number
**: may be omitted if the information is contained on the document itself

Changes to UK VAT regulations will still be introduced on 1 January 2021, as this regulatory change is not part of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement, and applies to shipments being imported into the UK from any country worldwide. This means that most shipments valued at more than £135 will attract VAT on importation from any country, including the EU. For shipments with a value of £0-£135 when being sold by businesses to consumers in the UK, VAT will need to be collected at the point of sale and will therefore be the seller’s responsibility.

Χωρίς δασμούς τα μεταχειρισμένα από ΗΒ

Χωρίς δασμούς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναμένεται να είναι η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της διευθύντριας του τμήματος τελωνείων Κυριακής Μυριανθοπούλου, με βάση τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, δεν επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός στα μηχανοκίνητα οχήματα που εισάγονται από το ΗΒ μόνον εφόσον πληρούνται οι σχετικοί κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στη συμφωνία δηλαδή το αυτοκίνητο να έχει χώρα καταγωγής από την ΕΕ ή την Βρετανία.

Προϋπόθεση για την προτιμησιακή μεταχείριση καταγόμενων οχημάτων αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης καταγωγής η οποία συντάσσεται από τον εξαγωγέα και αναγράφεται στο τιμολόγιο η σε άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο περιγράφεται το όχημα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί η βεβαίωση καταγωγής, τα οχήματα επιβαρύνονται με τον εισαγωγικό δασμό που προβλέπεται στο Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ΕΕ.

Ανεξάρτητα από την δασμολογική μεταχείριση του οχήματος κατά το χρόνο υπαγωγής του σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση, αυτό επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται σε 19% επί της φορολογητέας αξίας.

Επισημαίνεται ότι η έννοια «κανόνες καταγωγής» δεν ταυτίζεται με την έννοια «ενωσιακός χαρακτήρας».

Η συμφωνία ΕΕ και ΗΒ τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/1/21 και προβλέπει συγκεκριμένο κανόνα καταγωγής για κάθε εμπόρευμα, περιλαμβανομένων των μηχανοκίνητων οχημάτων για συναλλαγές ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΗΒ ως τρίτης χώρας και όχι μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.

Ο ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων που τελούσαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ έχει απολεσθεί από ην 1/1/21 και δεν μπορεί να επέχει θέση τεκμηρίου για βεβαίωση της καταγωγής.

Τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως επανεισαγόμενα μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 203 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και 158 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

Source: Stockwatch

After 20 years, Cyprus-Greece ferry to resume in May

After two decades of being cut off from the rest of Europe, travellers from Cyprus will be able to hop on a ferry next summer and disembark in Piraeus to continue their journey on foot, by car or motorbike.

The Deputy Shipping Ministry on Friday issued an open tender to revive the Cyprus-Greece ferry link as of May or June next year.

Announcing the tender, junior shipping minister Vassilis Demetriades said “several companies” have already expressed interest to participate in the process that closes on January 29.

The tender will then be evaluated and awarded in time for the winning operator to start operations in May or in June if there is a Covid-related delay.

The ferry link will be a weekly schedule, dropping to fortnightly in October and April and monthly during the winter months from November to March, with a state subsidy of €5 mln a year, for three years.

Demetriades said the operator will use either Limassol or Larnaca port as its base and link to Keratsini terminal in Piraeus port. It may have a single stop-over.

The ferry must be an EU-flag vessel or if foreign-owned, must be EU-registered.

It should carry at least 200 passengers with a capacity of 140 more in cabins, if the trip is longer than 16 hours, with fares capped at €50 single and €80 return, €75 single fare in cabins and €149 return, €75 and €150 return for passenger cars, and €50 with €100 return for motorcycles.

Passengers under two years old travel free.

The tender invitation has been posted on the Deputy Ministry’s website and the tender document is available via the government’s eProcurement portal.

Demetriades said the EU-approved state subsidy is for the passenger service and private vehicles with the operator allowed to charge any rate for commercial vehicles and their cargo.

Port fees, not be included in the ticket price, may indicatively range between €20 and €30.

He has invited his Greek counterpart, Minister for Shipping, Island Policy Ioannis Plakiotakis, to join him on the maiden voyage.

Talks on state aid started in July 2019 and concluded successfully on July 3 by the EU’s DG Competition deciding the ferry can be considered a general economic interest service under EU rules, supported with state funds.

The Cabinet gave its final go-ahead on October 7 to subsidise the ‘General Interest Service’ and it was approved by the Accountant General on November 26.

Limassol port favourite

The operator must begin the ferry route within 20 days from the final signatures and its duration must be three years, uninterrupted throughout the year, regardless of the number of passengers.

Demetriades added that EU safety and maritime environment regulations will be strictly imposed while the operator must accommodate special access features for disabled people.

“The fares are quite attractive, and the operator must give us a commitment not to increase prices for the three-year duration of the contract.”

The shipping minister said there are only two hurdles left to overcome, the first being the approval by parliament of the government’s 2021 budget, and interest from bidders to turn into firm commitments.

Demetriades said that since Cyprus is still outside the Schengen Area agreement, passengers and cargo will be subject to passport and customs controls, just as at airports.

In earlier comments to the Financial Mirror, ruling DISY MP Annita Demetriou, who campaigned for the link to resume, argued it was unacceptable that while Cyprus is surrounded by sea, the only means of travel is by air.

There is no ferry link with neighbours Greece and so no access to mainland Europe.

“In the aftermath of the coronavirus crisis, the need for a sea link was highlighted further as flights are scarce and will continue to be so for some time to come,” said Larnaca MP Demetriou.

Limassol port will most probably be where the ferry trip to Greece will begin while there are thoughts of adding an intermediate stop, such as Rhodes.

The route will be operated by a passenger ship, under an EU / EEA flag, which will be included in the Paris MOU White List.

Salamis Tours ran the last ferry link to Greece from 1993 until 2000 when demand had faded, and the trips stopped.

After airfares were liberalised in 2000, more airlines came to Cyprus and prices dropped dramatically.

Apart from the annual amount of €5 mln, which will be given as a state subsidy, the duration of the contract will be for three years with the possibility of renewal for another three.

“The ultimate aim of this project is to strengthen Cyprus’ connectivity with mainland Europe, creating a new market for travellers to and from Cyprus and Europe, since the only means of transport currently available to and from Cyprus is by air.”

Interested shipowners and charterers planning to submit a tender for this project should have a ship capable of carrying both passengers and freight.

More specifically, the Cyprus-Greece maritime connection will be conducted by the Ro-Pax ferry that will carry passengers and their accompanying vehicles, as well as cargo.

Υπουργός Μεταφορών – Υπογραφή σύμ

Contracts signed for €1.2 bln Larnaca Port & Marina development

Long-awaited €1.2 bln redevelopment of Larnaca port and marina jumped the final hurdle on Friday as the Cyprus government signed contracts with Cypriot-Israeli investors.

At the signing ceremony, President Nicos Anastasiades expressed the government’s satisfaction, as the “development of Larnaca port and marina will fetch additional revenue of €120 mln per year”.

“Today is a special and highly important day for all Larnaca residents as a justified demand dating almost three decades …has entered the pipeline,” the president said.

The consortium awarded the project is Kition Ocean Holdings, a Cypriot-Israeli consortium, composing of investors Eldeman Holding BV and Alexandrou Corporate Services Ltd.

Tender negotiations between the two sides have been ongoing since late 2018 when the consortium’s bid was the only one left on the table after the other bidders pulled out.

Anastasiades said it was one of the biggest investments in the past seven years and it yet another reflection of Cyprus’ excellent relationship with Israel.

“The implementation of projects like the unified development of the port and Larnaca marina and the potential of fully utilising its development zone is undoubtedly recognised as landmark projects and a driving force for the economy.”

On behalf of the Israeli investors, the executive director of the Jordache Group, Avi Hormaro, said: “We are ready to immediately proceed with the working groups to ensure we will deliver the project on time”.

There will be a transition period until January 2022, and work will be carried out in four phases over 15 years.

On behalf of Kition Ocean Holdings Panayiotis Alexandrou, the executive director, said the consortium is committed to creating a functional port and the creation of an ultra-modern marina in the eastern Mediterranean while respecting the environment and the area’s character.

Alexandrou said the project will create over 4,000 jobs and opportunities for Cypriot and foreign entrepreneurs.

Transport Minister Yiannis Karousos welcomed the investment after signing contracts.

“Development of the port and marina area of Larnaca has been promoted for years, now the time has finally come for its implementation”.

Following the issuance of the required permits, work is expected to begin in two years, including port expansion with infrastructure for cruise ships and commercial use.

The contract involves the restructuring of the marina for at least 650 berths, the port and surrounding land development over an area of 220,000 sqm spanning to a total of 510,000 sqm.

Plans include the development of the marina with the latest technological infrastructure, turning Larnaca port it into one capable of serving large vessels with the expansion of piers, docks, and the construction of a modern passenger terminal.

As part of the marina development, there will be a yacht club with a retail park, plus hotels, a private island and residential properties.

Port works will also include the expansion and management of Larnaca port, improving current infrastructure such as the interior road network, storage space as well as creating a new terminal for cruise ships and utilising the port for cargo management.

The area between the marina and the port will see infrastructure works carried out, including a road network, green areas, parks, open spaces for events, as well as an educational and medical centre.

The consortium is also planning residential and commercial development with innovative architecture, streets, and parks.

Under the proposed venture, it is estimated that the state will receive more than €19.6 bln during the lifetime of the project which includes the 125-year lease on the real estate.

The BOT project will see the government receiving fixed rent and a percentage of the revenue through a concession agreement with the port/marina operated on a 40-year lease and the real estate is acquired on a 125-year lease.

After 40 years, the port and marina can be handed back to the government who will then decide on their management.

The complete project will span over 15 years or more as it includes building two hotels (lifestyle/business), nine office buildings (mixed-use) of up to 15 floors each and six luxury apartment blocks up to 13 floors each.

Source: Financial Mirror

Fast sailing to North Europe

Due to change in rotation the new ETA of m/v DIMITRIS Y to Limassol 27/11 instead of 21/11.

The ETA at the destination ports in North Europe, UK will not be affected.

Faster transit time to Europe, UK

Due to this change the transit time will be as follows:

  • Felixstowe – 9 days
  • Hamburg – 11 days
  • Rotterdam – 14 days
  • Antwerp – 15 days
  • Le Havre – 17 days
larnaca port marina expansion

Cabinet approves key Larnaca port, marina expansion to start 2022

The long-awaited €1.2 bln redevelopment of Larnaca port and its marina got the final green light from the government on Friday with construction scheduled for January 2022.

Transport Minister Yiannis Karousos, in a written statement, said the cabinet approved the contract to be signed with the chosen consortium for one of the most important development projects for the coastal town.

“Investments for this grand project are expected to exceed €1 bln with the estimated benefits for the local economy, in addition to the creation of new jobs, expected to exceed €120 mln annually during the completed development.”

Karousos stated the cabinet “expressed its satisfaction with the Project and has authorized me to proceed with the signing of the Concession Agreement. Therefore, in the coming days, we will invite the successful bidder for the signing ceremony”.

He said the signing will take place as soon as possible with work on the project starting in January 2022, following a 12-month transition period from when the agreement is signed.

This will give time for the investors to take over the project – which will take 10 to 15 years to complete — in its entirety.

Karousos said he was is “pleased to be in a position to proceed immediately with the signing of the contract at this difficult time with the pandemic crippling sectors of the economy”.

The consortium awarded the project is Kition Ocean Holdings, a Cypriot-Israeli consortium, composing of investors Eldeman Holding BV and Alexandrou Corporate Services Ltd.

Tender negotiations between the two sides have been ongoing since late 2018 when the consortium’s bid was the only one left on the table after the other bidders pulled out.

The contract involves the restructuring of the marina for at least 650 berths, the port and surrounding land development over an area of 220,000 sqm spanning to a total of 510,000 sqm.

Plans include the development of the marina with the latest technological infrastructure, turning Larnaca port it into one capable of serving large vessels with the expansion of piers, docks and the construction of a modern passenger terminal.

As part of the marina development, there will be a yacht club with a retail park, plus hotels, a private island and residential properties.

Port works will also include the expansion and management of Larnaca port, improving current infrastructure such as the interior road network, storage space as well as creating a new terminal for cruise ships and utilising the port for cargo management.

The area between the marina and the port will see infrastructure works carried out, including a road network, green areas, parks, open spaces for events, as well as an education and medical centre.

The consortium is also planning residential and commercial development with innovative architecture, streets, and parks.

Under the proposed venture, it is estimated that the state will receive more than €19.6 bln during the lifetime of the project which includes the 125-year lease on the real estate.

The BOT project will see the government receiving fixed rent and a percentage of the revenue through a concession agreement with the port/marina operated on a 40-year lease and the real estate is acquired on a 125-year lease.

After 40 years, the port and marina can be handed back to the government who will then decide on their management.

The complete project will span over 10 years or more as it includes building two hotels (lifestyle/business), nine office buildings (mixed-use) of up to 15 floors each and six luxury apartment blocks up to 13 floors each.

Source: Financial Mirror

Second-hand cars stranded at port as tax fraud scheme investigated

Hundreds of cars from the UK have been stranded at Limassol port since the weekend as the customs and tax departments issued a directive on Tuesday forcing buyers to pay a deposit to release their car from customs.

The issue caused mass confusion among those who had already bought the cars, as many were caught off-guard by the directive, and some did not have the money for the deposit, calculated at 25 per cent of the cost of the vehicle.

According to reports, 914 cars have been stranded at the port since the weekend as the directive was implemented without warning.

The tax and customs departments issued a statement saying the fee was imposed after information some individuals were buying cars and selling them in Cyprus as part of a tax fraud scheme.

Speaking to Sigma TV, Nicosia head of the Pancyprian Association for the Import of Cars Pambos Kolokotronis said warnings had been issued on the matter by the tax department since January.

“The department warned buyers they could fall prey to people importing cars without the proper tax paid,” he said.

In their statement on Tuesday, the department said the cars were being imported and resold by individuals not registered with the tax department.

In March, the tax office said that luxury cars were being advertised at lower prices on social media by UK companies to lure private buyers from Cyprus. However, the sellers may be involved in a tax scam.

Cyprus, in cooperation with UK authorities, is investigating cases of traders selling cars to Cyprus who may have avoided paying the VAT in both the UK and Cyprus.

The suspect fraudsters are said to be pulling off the tax dodge through double invoicing.

It is believed that mainly UK dealers issue one invoice to the buyer who uses it to clear the car from customs and register it in Cyprus and a second showing that the car has been sold to a VAT registered company in Cyprus which they present to UK authorities.

In the first case, it is assumed that the VAT was paid in the UK, while in the second case the company supposedly registered in Cyprus will pay the VAT.

The tax office urged the public to be careful with such transactions and to ensure that VAT payment is correctly stated in the sales documents either in the UK or in Cyprus.

One buyer, who contacted the Cyprus Mail, said decision is “ridiculous” as it was made without notifying the buyers, who have had their cars stranded at the Limassol port.

“Surely, it [the directive] should be phased in rather than changed overnight,” the buyer said.

The outraged buyer added his vehicles were in transit when the directive was suddenly sprung on them.

Commenting on communication with customs, the buyer said most of the officers were unaware of the changes and had no information on the fate of the stranded vehicles.

“It is very bizarre,” the buyer said.

In their statement, customs said the buyer can pay the fee or have the car sent to a customs storage facility until the investigation for each vehicle is complete.

Source: Cyprus Mail

DEPUTY minister visit VTTV

VTTV €150 million projects boost for shipping

VTT Vasiliko, the Dutch-controlled international energy trader playing a key role in developing the Vasiliko energy hub since 2014, has two more storage projects in the pipeline worth about €150 mln.

The new projects will also boost the Cyprus maritime sector to benefit from increased cargo traffic, as well as services provided by local companies.

Deputy Shipping Minister Vassilis Demetriades visited the VTTV premises where he reviewed first-hand the ship-to-shore fuelling facilities and was also briefed about the upcoming projects.

“The facilities and services provided at the liquid fuel storage terminal at Vasiliko are of the highest standard. What is more impressive is the ultra-modern jetty for the loading and unloading of tankers, as well as the unique ship-to-ship fuel transfer,” Demetriades said.

The junior minister said the synergies of the energy and maritime sectors are evident at Vasiliko, offering great potential to the Cyprus economy.

VTTV’s CEO, George Papanastasiou, said the terminal was the biggest foreign direct investment in energy infrastructure that has a direct impact on shipping.

It was delivered in November 2014 by J&P for €300 mln. The company employs 66 people, up from 25 when it started.

VTTV owns the state-of-the-art jetty in the Vasiliko port, at proximity to the country’s power plants.

It can be adapted for the upcoming FSRU terminal that will provide natural gas for consumption by the local energy producers, primarily the Electricity Authority of Cyprus.

The project, a subsidiary of international oil storage terminal operator VTTI B.V., 50% of which is owned by Dutch Vitol, features 28 tanks with a total storage capacity of 545,000 cubic metres of core fuel (diesel, gasoline and jet fuel) a deep-water marine jetty as well as road tanker loading facilities in phase one.

“The terminal, in conjunction with the island’s strategic location near the Suez Canal, places Cyprus on the map of these fuel transports,” Papanastasiou said.

Papanastasiou told the Financial Mirror that the two projects underway are a small private LNG terminal that is earmarked to cost €15-20 mln, able to serve the local market and also exports to nearby markets, such as Lebanon.

The second is a larger project that is expected to cost some €120-130 mln and will store the Euro-spec output of a major regional refiner for supply to the European markets.

He said VTTV storage is at near-capacity and could not offer its service to oil majors when the price of US crude turned negative in April when the price of the benchmark West Texas Intermediate (WTI) fell as low as minus $37 a barrel.

VTTV is also part of the H4E Gasfuel consortium for the design and construction of a floating storage regasification unit (FSRU) in Cyprus.

The consortium includes Norway’s Hoegh LNG, which has submitted a proposal for the installation of an FSRU in Cyprus by next year.

The consortium aims to provide liquefied natural gas to Cyprus as soon as possible, which will reduce electricity costs for local consumers as well as gas emissions and gas emissions taxes.

With its proposal, Hoegh LNG “offers Cyprus the installation, within the first quarter 2021, of an FSRU at Vasiliko and a pipeline to transport the gas to the EAC’s power plant and potentially other users.”

It said the proposal “does not in any way interfere with the government’s plans, while the Cyprus government will be able to save over €100 mln per year from 2021 onwards, by switching power generation to burning natural gas from heavy fuel oil.”

Cyprus can also achieve lower emissions from power generation, resulting in lower cost while the economy will benefit significantly from lower electricity production cost, said Hoegh LNG in a recent statement.

Source: Financial Mirror